EU kiest voor betere bescherming van bedrijfsgeheimen 

        

Op 8 juni 2016 werd de Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (2016/946), aangenomen door het Europees Parlement en de Raad.  

Met de introductie van deze richtlijn kunnen ondernemingen voortaan beter hun bedrijfsgeheimen beschermen tegen diefstal en ander misbruik. De richtlijn introduceert een uniforme definitie van het begrip “bedrijfsgeheim”. Zo is er sprake van een bedrijfsgeheim mits voldaan wordt aan 3 voorwaarden: 

  1. Het moet gaan om vertrouwelijke informatie. 
  2. De informatie moet dankzij haar vertrouwelijkheid handelswaarde hebben. 
  3. De houder van het bedrijfsgeheim moet redelijke inspanningen hebben geleverd om de informatie vertrouwelijk te houden.  

U vraagt zich wellicht af wat dit nu concreet voor uw onderneming betekent. Wij bundelen alvast een aantal praktische tips. 

  • Stel een inventaris op van de informatie die in de toekomst beschermd zou kunnen worden onder de nieuwe richtlijn. Denk hierbij in het bijzonder aan klantengegevens, prijsinformatie, bedrijfsprocessen- en strategieën, knowhow, informatie over leveranciers, een fabricagemethode of receptuur, etc.  
  • Breng in kaart welke bepalingen in bestaande overeenkomsten met klanten en/of leveranciers reeds werden opgenomen met betrekking tot dit soort van informatie.  
  • Stel aangepaste overeenkomsten op wanneer dergelijke bepalingen ontbreken of wanneer een aanpassing zich opdringt in het licht van de nieuwe richtlijn (definities gelijkstemmen etc.). 
  • Identificeer de werknemers die toegang hebben tot bepaalde vertrouwelijke informatie. Controleer of de huidige arbeidsovereenkomsten bepalingen bevatten betreffende de bescherming van deze informatie.  
  • Informeer de werknemers voldoende over de regels rond vertrouwelijke informatie alsook over hun rechten en verplichtingen op dit vlak.  
  • Overweeg desgevallend een fysieke toegangsbeveiliging en/of technische beschermingsmaatregelen.  
  • Label (fysiek of digitaal) de informatie als vertrouwelijk en definieer alle vertrouwelijke informatie als zodanig.  

 De EU-lidstaten moeten deze richtlijn nu omzetten in hun eigen – nationale – recht. Ze hebben hiervoor de tijd tot 9 juni 2018.