Advisering / Audit

Het belang van een voorafgaand helder advies kan niet genoeg benadrukt worden. Door tijdig advies in te winnen kunt u naderhand tal van problemen en bijhorende kosten vermijden.

In eerste orde kan gedacht worden aan advies bij de redactie van overeenkomsten, reglementen en policy’s. Zijn alle nuttige clausules wel opgenomen? Het hoeft geen betoog dat dit werk van in den beginne best correct gebeurt, want later wijzigingen aanbrengen is nu eenmaal geen sinecure.

Ook tijdens de tewerkstelling wordt u ongetwijfeld in tal van situaties geplaatst die een bijzondere aandacht vereisten. Zijn de lonen bv. conform de sectorale bepalingen betaald? Zijn alle formaliteiten in het kader van deeltijdse arbeid vervuld? Werden alle looncomponenten wel mee in rekening gebracht bij het berekenen van het feestdagenloon? Werd er voorzien in een flexibele arbeidsduurregeling waardoor er minder snel overloon verschuldigd is?

Tot slot – en zeker niet in het minst – dient de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd te worden indien er wordt overgegaan tot een ontslag. In deze context is men van tegenzijde doorgaans het meest strijdvaardig en zal een té snelle actie veelal tot een reactie leiden. Werden de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden wel nageleefd? Is het ontslagschrijven omwille van dringende reden wel goed gemotiveerd? Werd de opzegtermijn wel correct berekend?

EPS ADVOCATEN verbindt zich ertoe om u op de meest adequate manier te adviseren, waarna u meteen praktisch aan de slag kunt.

Uiteraard kan u bij ons tevens terecht voor een volledige sociaalrechtelijke audit. Bij dergelijke audit worden al uw sociale documenten getoetst, wordt desgevallend opgesomd waar u mogelijk in overtreding bent én hoe één en ander verholpen zou kunnen worden. Het is nogal evident dat eventuele vergissingen best niet te lang aanslepen en dus zo snel mogelijk – bij voorkeur door ons en niet door de inspectiediensten – worden gevonden.