Algemene voorwaarden

  1. Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en E-Law Advocatenkantoor, hierna “het advocatenkantoor” genoemd, zal de relatie tussen de cliënt en het advocatenkantoor exclusief worden beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden.
  2. Het advocatenkantoor verbindt zich ertoe de haar door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen.Terzakeneemt het advocatenkantoor een middelenverbintenis op zich. Wij oefenen onze taken nauwgezet uit en achten het van essentieel belang om de deontologische richtlijnen, vooropgesteld door de Orde van Vlaamse Balies – en consulteerbaar via www.advocaat.be – te respecteren. Via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die onderschreven wordt door de Orde van Vlaamse Balies, zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid én dit tot een bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval. Eerste Rang Polis nr. LXX034899 Amlin Europe nv, Koning Albert II-laan 9, B – 1210 Brussel (leidende verzekeraar) Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7, B – 1000 Brussel (medeverzekeraar) KBC Verzekeringen nv, Professor R. Van Overstraetenplein 2, B – 3000 Leuven (medeverzekeraar) De beroepsaansprakelijkheid van het advocatenkantoor is beperkt tot de bedragen die onder voormelde verzekeringspolis worden uitgekeerd.
  3. Bij de aanvang van de werkzaamheden zal door de cliënt, in voorkomend geval, een provisie worden betaald die overeenstemt met 5 uur prestaties tegen het afgesproken uurtarief. De provisienota zal door de cliënt onmiddellijk – en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst ervan – worden voldaan op de rekening van het advocatenkantoor. Zolang een provisienota niet door de cliënt zal zijn betaald, is het advocatenkantoor gerechtigd haar prestaties op te schorten. De ontvangen provisie zal worden verrekend met de afsluitende ereloonnota.
  4. Elke ereloonnota zal vergezeld zijn van een gedetailleerd overzicht van de prestaties die in de betrokken periode werden geleverd. Elke ereloonnota is betaalbaar binnen de 15 dagen op de rekening van het advocatenkantoor. Sedert 1 januari 2014 worden onze erelonen verhoogd met BTW. De ereloonnota’s dienen te worden geprotesteerd binnen de 14 dagen na factuurdatum. Van zodra deze termijn verstreken is, impliceert zulks een stilzwijgende aanvaarding van de ereloonnota door de opdrachtgever.
  5. Elke onbetaalde ereloonnota zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan de intrest voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002. Tevens zal elke onbetaalde ereloonnota van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het uitstaande bedrag.
  6. In geval van niet-betaling van een factuur is het advocatenkantoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige werkzaamheden op te schorten.
  7. In geval van betwisting zal enkel de rechtbank in Hasselt bevoegd zijn, die toepassing zal maken van het Belgisch recht. Geschillen die onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter vallen zullen voor het Vredegerecht te Hasselt, 2e kanton worden gebracht.