Expertise

1. Arbeidsrecht

Aanwerving
 • opstellen en nazicht van overeenkomsten, policy’s en reglementen
 • begeleiding bij het bepalen van een passend statuut (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, zelfstandig agent, student, …)
 • toelichting over eventuele beschikbare aanwervingspremies
 • begeleiding bij aanwerving van buitenlandse werknemers
Tewerkstelling
 • advisering aangaande arbeidsduurregelingen: overuren, glijdende uren, nacht- en zondagsarbeid, flexibele arbeid, nieuwe arbeidsregelingen,…
 • analyse en optimalisatie van verloningssystemen: vaste en variabele verloning, bonussen, voordelen,…
 • ondersteuning aangaande welzijn op het werk: rookverbod, discriminatie, pesterijen, privacy,…
 • begeleiding bij reorganisatie naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden: aanpassing wijze van verloning, arbeidsduurregeling, functies,…
 • toelichting met betrekking tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst: arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie tijdskrediet, zwangerschapsverlof, klein verlet,…
Ontslag
 • begeleiding bij de beëindiging van de overeenkomst in onderling overleg, met opzegtermijn of opzegvergoeding, omwille van een dringende reden: toelichting vormvoorwaarden, outplacement, motiveringsplicht, beschermde werknemers,..
 • berekening ontslagvergoedingen en aanvullende kosten
 • bijstand bij herstructureringen, collectief ontslag en sluiting onderneming

2. Socialezekerheidsrecht

 • bijstand bij geschillen met het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
 • begeleiding bij discussies met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
 • toelichting aangaande arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • begeleiding in het kader van werkloosheid
 • bijstand bij geschillen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
 • toelichting aangaande socialezekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • vaststelling toepasselijk recht bij internationale tewerkstelling
 • ondersteuning bij discussies met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en met de mutualiteiten.
 • bijstand bij geschillen in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling (o.a. artikel 30bis – inhoudingsplicht)

3. Sociaal strafrecht

 • bijstand bij controle door sociale inspectiediensten
 • advisering en vertegenwoordiging voor de rechtbank van werkgevers die worden vervolgd inzake zwartwerk, inzake illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, inzake ontbrekende sociale documenten,…
 • opstellen van verweermiddelen bij de Directie van de administratieve geldboeten bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, bijstand bij geschillen met de Directie van de administratieve geldboeten,…