Diensten

Advisering / Audit

Het belang van een voorafgaand helder advies kan niet genoeg benadrukt worden. Door tijdig advies in te winnen, kunt u naderhand tal van problemen en bijhorende kosten vermijden.

In eerste orde kan gedacht worden aan advies bij de redactie van overeenkomsten, reglementen en policy’s. Zijn alle nuttige clausules wel opgenomen? Het hoeft geen betoog dat dit werk van in den beginne best correct gebeurt, want later wijzigingen aanbrengen is nu eenmaal geen sinecure.

Ook tijdens de tewerkstelling wordt u ongetwijfeld in tal van situaties geplaatst die een bijzondere aandacht vereisten. Zijn de lonen bv. conform de sectorale bepalingen betaald? Zijn alle formaliteiten in het kader van deeltijdse arbeid vervuld? Werden alle looncomponenten wel mee in rekening gebracht bij het berekenen van het feestdagenloon? Werd er voorzien in een flexibele arbeidsduurregeling waardoor er minder snel overloon verschuldigd is?

Tot slot – en zeker niet in het minst – dient de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd te worden indien er wordt overgegaan tot een ontslag. In deze context is men van tegenzijde doorgaans het meest strijdvaardig en zal een té snelle actie veelal tot een reactie leiden. Werden de op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden wel nageleefd? Is het ontslagschrijven omwille van dringende reden wel goed gemotiveerd? Werd de opzegtermijn wel correct berekend?

E-Law Advocatenkantoor verbindt zich ertoe om u op de meest adequate manier te adviseren, waarna u meteen praktisch aan de slag kunt.

Uiteraard kan u bij ons tevens terecht voor een volledige sociaalrechtelijke audit. Bij dergelijke audit worden al uw sociale documenten getoetst, wordt desgevallend opgesomd waar u mogelijk in overtreding bent én hoe één en ander verholpen zou kunnen worden. Het is nogal evident dat eventuele vergissingen best niet te lang aanslepen en dus zo snel mogelijk – bij voorkeur door ons en niet door de inspectiediensten – worden gevonden.

Onderhandeling / Bemiddeling

E-Law Advocatenkantoor is zich ervan bewust dat niet iedere cliënt zijn conflict behandeld wil zien voor een rechtbank.

Procedures voor de rechtbank duren vaak lang en zijn emotioneel soms zwaar om dragen. Indien u bovendien de relatie met de andere partij nog steeds als enigszins waardevol beschouwt, is het uiteraard niet aangewezen om deze volledig te laten stuklopen in een procedure.

Binnen E-Law Advocatenkantoor vinden wij het – uiteraard in overleg met de cliënt – van essentieel belang om eerst te onderzoeken of een regeling in der minne kan worden bereikt.

Wij kunnen daarbij in uw opdracht de nodige onderhandelingen voeren.

Procedure

E-Law Advocatenkantoor staat u graag bij voor de arbeidshoven- en rechtbanken.

Ook voor wat procedures betreft, geldt als algemene regel dat u beter vroeg dan laat de nodige voorbereidingen treft.

Wanneer u gedagvaard zou worden om te verschijnen voor de arbeidsrechtbank, dan is het aangewezen dat u ons kantoor onmiddellijk contacteert. Op die manier kunnen wij uw zaak grondig voorbereiden en op de inleidingszitting meteen gepast reageren.

Ook wanneer u zou overwegen om zelf een procedure te starten, is het van belang dat u zo spoedig als mogelijk én alleszins vooraf juridisch advies inwint. Op die manier kunnen de nodige voorbereidingen getroffen worden en vermijdt u dat uw vordering meteen als onontvankelijk zou worden afgewezen. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat heel wat arbeidsrechtelijke geschillen reeds één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst verjaren. Snelle actie is met andere woorden van essentieel belang.

E-Law Advocatenkantoor staat voor een transparante manier van werken. U wordt tijdens de volledige duurtijd van de procedure stipt op de hoogte gehouden en wij staan uiteraard steeds paraat om u waar nodig bijkomende toelichting te verschaffen.

‘In house’ bijstand

E-Law Advocatenkantoor biedt aantrekkelijke ‘in house’ oplossingen.

Wanneer uw onderneming tijdelijk nood heeft aan juridische versterking – bv. wegens een tijdelijke vermeerdering van werk of ten gevolge van de afwezigheid van uw bedrijfsjurist – dan staan wij u graag bij.

Wij beschikken over de nodige ervaring op sociaalrechtelijk vlak, waardoor wij ons zeer vlot kunnen inwerken.

Afhankelijk van uw behoeften (bijstand gedurende slechts enkele uren per maand, dan wel gedurende enkele dagen per week) kunnen wij u ongetwijfeld een passende en betaalbare oplossing bieden.